Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af 1. kvartal med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder drøftelse af det næste års arbejdsplan.
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Behandling af budget samt fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter (1. og 2. suppleant).
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker med mindst 14. dages varsel ved avertering lokalt eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Dog skal forslag til vedtægtsændringer være bestyrelsen i hænde senest ved ved udgangen af et år til behandling på førstkommende generalforsamling herefter. Sådanne forslag vil fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte, bortset fra ændringer af foreningens vedtægter og foreningens opløsning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre blot ét medlem fremsætter ønske om skriftlighed.

Ændring af foreningens vedtægter kræver dog, at halvdelen af samtlige registrerede medlemmer møder op på generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Såfremt forslaget ikke opnår det kvalificerede antal stemmer på generalforsamlingen, skal der inden for 4 uger afholdes en ny generalfor- samling, hvor ændringer kan vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget uden hensyn- tagen til, om mindre end halvdelen af medlemskredsen er repræsenteret.

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne inden en måned, når mindst 20% af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom og fremsender motiveret dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som til ordinær generalforsamling.